A COSENTINO elismeri és tiszteletben tartja felhasználóinak azt az igényét, hogy tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről és feldolgozásáról. Cégünk nagyon komolyan veszi a bizalmas információk kezelését. További információk alábbi adatvédelmi szabályzatunkban olvashatók.

 1. A fájlok kezeléséért felelős személy/cég azonosítása

A FELHASZNÁLÓ által az OLDALON megadott valamennyi információt egy vagy több olyan fájlban tároljuk, melynek felelős adatkezelője: a COSENTINO, S.A. (a továbbiakban: a CÉG), adószáma: A04117297 székhelye: Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería).

 1. Az adatkezelés célja

A CÉG különböző célokra használja a FELHASZNÁLÓTÓL származó információkat, attól függően, hogy milyen jelleggel zajlott az adatgyűjtés:

 • A FELHASZNÁLÓ által igényelt szolgáltatások biztosítására.
 • Azoknak a szolgáltatásoknak a működtetésére, kezelésére, biztosítására, kiterjesztésére és fejlesztésére, melyekre a FELHASZNÁLÓ feliratkozott vagy regisztrált.
 • A szolgáltatások optimalizálására, a FELHASZNÁLÓNAK nyújtott minőség javítása érdekében.
 • Új szolgáltatások kifejlesztésére, melyek az eddigiekkel kapcsolatosak.
 • Statisztikai kiértékelések készítésére, melyek lehetővé teszik a nyújtott szolgáltatások további fejlesztését.
 • A FELHASZNÁLÓ által kért információk elküldésére.
 • A FELHASZNÁLÓ által beküldött állásprofilok feldolgozására.
 • A CÉG és a FELHASZNÁLÓ között fennálló szerződéses és üzleti viszonyok kezelése érdekében, szükség szerint.
 • A FELHASZNÁLÓ által megvásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokra vonatkozó információk kiküldésére.
 • A FELHASZNÁLÓ által megvásárolt szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatásokra vonatkozó információk kiküldésére.

A FELHASZNÁLÓ hozzájárul adatainak a fentebb ismertetett célokra való felhasználásához, ám mindemellett a felhasználónak joga van megerősíteni vagy visszavonni ezt a hozzájárulást az egyes űrlapokon elérhető ellenőrződobozok bejelölésével vagy üresen hagyásával.

A fentebb ismertetett céloknak megfelelően személyes adatait hozzájárulásának birtokában az egyes űrlapokon feltüntetett időkeretben kezeljük, illetve addig, míg úgy nem dönt, hogy visszavonja hozzájárulását, vagy megtagadja az adatkezelés engedélyezését. Abban az esetben, ha a CÉG és a FELHASZNÁLÓ között üzleti viszony áll fenn, adatait mindaddig tároljuk, míg fennáll az üzleti viszony, és ameddig erre törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükség van.

A felhasználót ezzel tájékoztattuk, ő pedig egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a CÉG kezelje, és digitális értesítéseket küldjön online eszközök révén, melyeket például az Amerikai Egyesült Államokban működő SalesForce vállalat biztosít, betartva az EU-US Privacy Shield Framework (adatvédelmi keretegyezmény) rendelkezéseit, így szavatolva személyes adatainak biztonságos kezelését. Ezek az eszközök pixelek (az ön címéhez rendelhető apró, átlátszó digitális képek) révén gyűjtenek információt, amely lehetővé teszi számunkra annak megismerését, hogy ki és mikor fért hozzá a kampányunkhoz. A FELHASZNÁLÓ leállíthatja ezek használatát email-levelezőprogramjának beállításaival, ekkor megszűnik a képek automatikus letöltése.

 1. Az információ címzettjei

Tájékoztatjuk, hogy az önre vonatkozó információkat nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve ha:

 • A továbbítás törvényi felhatalmazással történik.
 • Az adattovábbítás címzettje a COSENTINO CSOPORTOT alkotó egy vagy több cég (cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries/). Erre önnel fennálló üzleti kapcsolataink fenntartásához van szükség, mert ön bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat kíván igénybe venni, vagy cégünknek jogos érdeke fűződik hozzá, vagy pedig szervezeti célokat szolgál. A COSENTINO CSOPORT egyes cégei harmadik országban működhetnek, olyan országokat is beleértve, ahol a helyi törvényi szabályozás nem követel meg olyan mértékű adatkezelési biztonságot, mint amelyet a Spanyolországban illetékes Adatvédelmi Hatóság előír.
 • Az adatok kezelése a jogviszony szabad és hiteles elfogadásán alapul, melynek fejlesztése, teljesítése és ellenőrzése ily módon egyaránt magában foglalja az említett adatkezelést és harmadik fél fájljainak kezelését, úgymint: üzletek, ahol átvehetők a minták, vagy ahová találkozót egyeztetett; bankok, melyek a megvásárolt termékek és szolgáltatások ellenértékét kiszámlázzák; fuvarozócégek, melyek a megvásárolt termékek kézbesítését végzik.
 • Az adatokat kikérheti az ombudsman, az ügyészség, a bírák, a bíróságok vagy a spanyol cégbíróság, megfelelő hatásköreik gyakorlásának keretében.

Az adatok szintén továbbíthatók azoknak a beszállítóknak, melyek bizonyos típusú szolgáltatásokat nyújtanak a CÉGNEK, és amelyek hozzáférést kértek az ön személyes adataihoz.

 1. Kötelező vagy választhatóan megadandó információk

Azokat az információkat, melyeket kötelező megadni, minden űrlapon csillag jelöli. Ha nem adja meg ezt az információt, akkor ezzel nem teszi lehetővé a kért szolgáltatás biztosítását a FELHASZNÁLÓ részére.

 1. Jogok gyakorlása

A FELHASZNÁLÓ visszavonhatja hozzájárulását, és gyakorolhatja betekintési, helyesbítési, törlési/eltávolítási, tiltakozási, korlátozási és hordozhatósági jogát, ha e-mailben fordul adatvédelmi megbízottunkhoz a következő címen: gdpr@cosentino.com vagy postai úton a fentebb megadott címen, önmagát az OLDAL FELHASZNÁLÓJAKÉNT azonosítva, valamint mellékelve személyi igazolványa vagy más hivatalos azonosító okmánya másolatát, és pontosan megadva igénye természetét.

Abban az esetben, ha úgy érzi, sérültek személyes adatai védelméhez fűződő jogai, panasszal fordulhat a Spanyolországban illetékes adatvédelmi hatósághoz is (www.aepd.es).

 1. FELHASZNÁLÓI kötelezettségek

A FELHASZNÁLÓ nyilatkozik arról, hogy nagykorú, és az összes általa megadott információ pontos és hiteles.

A FELHASZNÁLÓ kötelezi magát arra, hogy amennyiben változás áll be megadott adataiban, erről e-mailben értesíti adatvédelmi megbízottunkat a gdpr@cosentino.com címen, saját magát az OLDAL FELHASZNÁLÓJAKÉNT azonosítva, és megadja, hogy milyen információ módosítandó.

 1. A FELHASZNÁLÓ által megadott, harmadik féltől származó adatok

Ha a FELHASZNÁLÓ bármilyen jellegű, harmadik félre vonatkozó személyes adatot ad meg, akkor szavatolja, hogy az érintett feleket erről előzetesen értesíti, és beszerzi hozzájárulásukat a CÉGNEK továbbítandó adataik kezelésére vonatkozóan.

A FELHASZNÁLÓ szavatolja, hogy az érintett felek nagykorúak, és a megadott információ pontos és hiteles.

A CÉG ellenőrzi az érintett felek hozzájárulását egy nem-üzleti jellegű e-mail révén, amelyben megerősítést kér a FELHASZNÁLÓ által rájuk vonatkozóan megadott adatok kezelésére.

Amennyiben a FELHASZNÁLÓ megsérti ezeket a feltételeket, és jogi felelősségre vonásra kerül sor, a FELHASZNÁLÓ maga köteles viselni a jogsértés következményeit.

 1. Facebook-adatok kezelése

A CÉG által a Facebookon közzétett tartalmakhoz való hozzáférés önkéntesen és szabadon zajlik a Facebook felhasználói számára, és beleértendő a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadása annak felhasználói részéről, valamint a Facebook által megadott minden általános vagy különös rendelkezés elfogadása is, amely az adatvédelem területét érinti (Facebook Privacy Policy).

A CÉG szavatolja a felhasználók által megadott személyes adatok bizalmas kezelését, és szintén vállalja, hogy feldolgozásukat a hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban, valamint a jelen adatvédelmi szabályzat szerint végzi.

Az említett törvényi rendelkezésekkel összhangban CÉGÜNK arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tartalmakhoz való hozzáféréshez szükség van bizonyos olyan adatok megadására, melyek személyes adatnak minősülnek (a továbbiakban: „személyes adatok”). Amennyiben nincs kifejezetten másként meghatározva, az összes kért személyes adatot meg kell adnia ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalomhoz.

A személyes adatok gyűjtését megelőzően CÉGÜNK hivatkozást bocsát a felhasználó rendelkezésére, ahol az adatvédelmi szabályzat olvasható, ezáltal lehetőséget biztosít számára, hogy előzetesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájáruljon ahhoz, hogy a CÉG kezelje személyes adatait.

Hasonlóképpen, amennyiben a felhasználó megadja kifejezett hozzájárulását az űrlap megfelelő ellenőrződobozának bejelölésével, azzal felhatalmazza a CÉGET, hogy üzleti értesítéseket küldjön neki a CÉG termékeivel, szolgáltatásaival, eseményeivel és érdemleges üzleti információival kapcsolatban.

A CÉG által biztosított tartalomhoz való hozzáférés elengedhetetlen feltétele, hogy a felhasználó betöltse a 16. életévét.

A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy az összes megadott információ naprakész legyen, és megfeleljen a valóságnak. A CÉG arról tájékoztatja a felhasználókat, hogy csakis olyan személyes adatokat szabad megadniuk, melyek helyesek, szabatosak, frissek, pontosak és hitelesek. Ennek folytán kizárólag a felhasználó vonható felelősségre minden olyan közvetlen és/vagy közvetett kárért, amelyet harmadik fél vagy a CÉG szenved el egy másik személy személyes adatinak felhasználása miatt, vagy pedig a felhasználó saját személyes adatainak helytelen, hibás, hamis, elavult, pontatlan volta következtében.

A jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával a felhasználó beleegyezik, hogy a CÉG hozzáférjen az alábbiakhoz: (i) olyan információ (beleértve a személyes adatokat is), melyet a felhasználó ad meg bármely rendelkezésre álló regisztrációs űrlapon (ii) a felhasználó Facebookon megadott adatai (beleértve a profilképet is).

Az összes megadott személyes adat olyan mappákba kerül, melyek adatkezeléséért a CÉG felel. Az adatkezelésért felelős személy/szervezet azonosítása, valamint az adatkezelés céljának, az adatok címzettjeinek és egyéb vonatkozó információknak az ismertetése a jelen adatvédelmi szabályzat elején olvasható. A fentieken túlmenően, ahogyan azt az 5. cikk tárgyalja, A FELHASZNÁLÓ gyakorolhatja betekintési, helyesbítési, törlési/eltávolítási, tiltakozási, korlátozási és hordozhatósági jogát, ha e-mailben fordul adatvédelmi megbízottunkhoz a következő címen: gdpr@cosentino.com vagy postai úton a fentebb megadott címen, önmagát a FACEBOOK FELHASZNÁLÓJAKÉNT azonosítva, valamint mellékelve személyi igazolványa vagy más hivatalos azonosító okmánya másolatát, és pontosan megadva igénye természetét.

Abban az esetben, ha úgy érzi, sérültek személyes adatai védelméhez fűződő jogai, panasszal fordulhat a Spanyolországban illetékes adatvédelmi hatósághoz is (www.aepd.es).

 1. Sütik és nyomkövető fájlok

A FELHASZNÁLÓ elfogadja a sütik és IP-címet követő fájlok használatát, melyet lehetővé teszik a CÉG számára, hogy statisztikai adatokat gyűjtsön a következőkről: az első látogatás dátuma; a munkamenetek száma; a legutóbbi látogatás dátuma; a kiindulási pont URL-je; a használt böngésző; a képernyő felbontása.

A FELHASZNÁLÓ letilthatja a sütik telepítését böngészője beállításainak módosításával. Mindazonáltal a CÉG nem vonható felelősségre azért, ha az internetes oldal nem működik megfelelően, mert nincsenek telepítve a sütik.

A SÜTIKRE vonatkozó további információk SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZATUNKBAN olvashatók.

 1. Biztonsági intézkedések

CÉGÜNK bevezette és alkalmazza azokat a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, melyek a személyes adatok biztonságát és védelmét szolgálják, valamint az érintett adatok módosításával, elvesztésével, jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan felhasználásával szemben hivatottak védelmet biztosítani, tekintetbe véve az alkalmazott technológiát, a tárolt adatok jellegét, és azokat a potenciális veszélyeket, melyeket emberi, természeti vagy fizikai jellegű kockázatok jelentenek rájuk nézve.