POWIADOMIENIE PRAWNE

 1. Informacje ogólne
www.cosentino.com (dalej WITRYNA) jest własnością spółki Cosentino Global, S.L.U. (dalej SPÓŁKA), posiadającej numer identyfikacji podatkowej B01966597, z siedzibą pod adresem Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), wpisanej do Rejestru Handlowego w Almerii, tom 90, część 176, strony 2270, wpis 4. WITRYNA pozwala użytkownikom na uzyskanie dostępu do różnych usług i treści oraz na korzystanie z nich. W związku z tym WITRYNA służy jako środek do zapewniania i promowania produktów i usług spółki oraz bezpośredniego dostępu do jej usług internetowych. Celem niniejszego dokumentu jest dostosowanie działań realizowanych przez SPÓŁKĘ w WITRYNIE, jej regularnego wykorzystania, nabywania produktów i usług przez Użytkowników do obowiązujących przepisów.
 1. Charakter usług
Zasadniczo dostęp do WITRYNY jest darmowy, z zastrzeżeniem że nabywanie produktów i usług za pośrednictwem WITRYNY wymaga zapłaty. SPÓŁKA świadczy poniższe usługi na rzecz Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem PORTALU:
 • pobieranie informacji i treści COSENTINO
 • formularz rejestracji do newslettera
 • formularz rejestracji do ofert pracy
 • formularz zapytania o kontakt biznesowy i obsługę klienta
Funkcje każdej z tych usług określono w witrynie.
 1. Obowiązki UŻYTKOWNIKA
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie wykorzystywać WITRYNY ani informacji przedstawianych w WITRYNIE do wykonywania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Ogólnie UŻYTKOWNIK zobowiązuje się korzystać z WITRYNY zgodnie z warunkami określonymi przez SPÓŁKĘ. Wyłączną odpowiedzialność za opinie, treści i czynności dokonywane przez UŻYTKOWNIKA ponosi UŻYTKOWNIK. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wywołane działaniami, na które nie ma wpływu i których nie jest świadoma.
 1. Obowiązki SPÓŁKI
SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w uzyskiwaniu dostępu do WITRYNY lub jej treści, jednak będzie dokładać wszelkich starań, by uniknąć takich błędów. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do WITRYNY, bez powiadomienia, w celu przeprowadzenia konserwacji, naprawy oraz dokonania ulepszeń i aktualizacji.
 1. Własność przemysłowa i intelektualna
Cała witryna: obrazy; marki; grafiki; logotypy; przyciski; pliki oprogramowania; kombinacje kolorystyczne; jak również struktura, dobór, porządek i prezentacja jej treści są chronione prawem własności przemysłowej i intelektualnej, które zakazuje ich powielania, rozpowszechniania, publicznego ujawniania i zmieniania, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego. Surowo zabrania się używania WITRYNY lub jej dowolnych części do celów handlowych lub niezgodnych z prawem. Treść WITRYNY można pobrać na komputer użytkownika wyłącznie do zastosowań prywatnych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jednak treści tych nie można wykorzystywać do żadnych operacji, nie można ich powielać, rozpowszechniać, zmieniać, ujawniać publicznie, przenosić ani modyfikować, chyba że za specjalnym i wyraźnym zezwoleniem w tym zakresie. WITRYNA nie gwarantuje, że jej treść jest dokładna lub wolna od błędów ani że swobodne korzystanie z treści przez użytkownika nie narusza praw osób trzecich. Za prawidłowe lub nieprawidłowe używanie treści tej strony odpowiada użytkownik. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do korzystania w WITRYNIE z treści przekazanych przez użytkowników, nawet gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji portalu. SPÓŁKA gwarantuje jednak, że przy wykorzystaniu wzmiankowanych danych nie będą użyte dane osobowe użytkowników. Jeżeli użytkownik lub osoba trzecia uznają, że dowolna treść w WITRYNIE narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, prosimy o zgłoszenie takiej okoliczności w wiadomości e-mail wysłanej do SPÓŁKI na adres atencioncliente@cosentino.com, która będzie zawierać co najmniej poniższe punkty:
 1. a) Imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail występującego z roszczeniem. b) Dane osoby/organizacji posiadającej prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, które mogły zostać naruszone. c) Wskazanie treści, do której prawa naruszono, oraz miejsca, w którym jest zlokalizowana w WITRYNIE. d) Wyjaśnienie, że treści zostały zamieszczone bez wyraźnej zgody osoby/organizacji posiadającej prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Niezależnie od powyższych postanowień SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do obrony przed roszczeniami wynikającymi z aktualnych przepisów dotyczących reklamy, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, w pełni skutecznych i obowiązujących.
 2. Hiperłącza
WITRYNA zawiera hiperłącza do witryn innych firm. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za połączenia, treści ani środki podjęte w zakresie prywatności lub przetwarzania danych osobowych pod tymi hiperłączami. SPÓŁKA zaleca użytkownikom dokładne zapoznanie się z polityką prywatności stron znajdujących się pod tymi hiperłączami. Umieszczanie hiperłączy do stron WITRYNY SPÓŁKI w witrynie innej firmy będzie podlegać poniższym warunkom:
 • Niedozwolone jest częściowe lub pełne powielanie usług zawartych w WITRYNIE SPÓŁKI. • Zabronione jest umieszczanie fałszywych, niedokładnych lub nieprawdziwych stwierdzeń na temat stron WITRYNY SPÓŁKI i jej usług. • SPÓŁKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, informacje, oświadczenia, opinie lub usługi udostępniane publicznie w witrynie, w której znajduje się hiperłącze do WITRYNY. • Wszystkie hiperłącza prowadzą na stronę główną WITRYNY. • Jeżeli osoba zainteresowana chciałaby umieścić hiperłącze do WITRYNY, winna powiadomić o tym SPÓŁKĘ w celu uzyskania wyraźnej zgody. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania aktywacji hiperłączy do jej witryny.
 1. Okres obowiązywania Warunków korzystania Warunki korzystania z WITRYNY obowiązują bezterminowo. SPÓŁKA zastrzega sobie jednostronne prawo, we wszystkich okolicznościach, do zmiany warunków korzystania i treści.
 2. Rozdzielna interpretacja klauzul
Jeżeli dowolne klauzule zawarte w niniejszych warunkach zostaną uznane za całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, będzie to miało wpływ wyłącznie na daną klauzulę lub jej część uznaną za bezskuteczną lub nieważną, natomiast wszystkie pozostałe elementy klauzuli pozostaną w pełni obowiązujące.
 1. Obowiązujące prawo właściwe i jurysdykcja Świadczenie usług za pośrednictwem WITRYNY oraz niniejsze warunki korzystania podlegają przepisom prawa Hiszpanii. Wszystkie omawiane kwestie dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem WITRYNY będą rozstrzygane w ramach jurysdykcji arbitrażowych sądów konsumenckich, mediatorów lub analogicznych osób/organizacji, którym SPÓŁKA podlega w momencie zaistnienia problemu, oprócz odpowiednich sądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Hiszpanii.